1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Metoda Guliverove mape se može koristiti kao pomoć u različitim fazama predloženog procesa učenja - od odabira lokacije , preko razrade do kreiranja vizija. Originalna ideja potekla je od španskog profesora Hose Lop Tornea, direktora programa za urbanizaciju na gradskom i svjetskom novou Uia – Cimes. Guliverove mape se često koriste u participatornim procesima u koje su uključeni odrasli i djeca. Sam koncept je veoma jednostavan: mi smo džinovi koji, kao što je to radio Guliver, istražuju teritoriju. Teritorija je predstavljena mapom velikih dimenzija – to može biti topografska karta, ortofotografija ili šematski crtež koji predstavlja područje studije slučaja koju treba istražiti.

Dimenzije mape (što je moguće veća – trebalo bi da prekrije dobar dio poda učionice) omogućavaju učenicima/ama da fizički razumiju mjesto i da steknu što integrativniji osjećaj prostora dok rade na njemu.

Nakon rada na terenu, Guliverova mapa se može koristiti da se prikažu svi utisci i materijali sakupljeni tokom direktnog istraživanja područja studije slučaja.

Tako da ono što je na početku bilo samo mjesto, sada će biti prekriveno komentarima i predmetima. Popunjavanje Guliverove mape pomaže učenicima/ama da otkriju interakciju između elemenata prostora i da tu interakciju razumiju, da razmijene mišljenja i, samim tim, tumače prostor na kompleksniji način. Na kraju, tokom faze predviđanja mapa se može koristiti za vizualizaciju rješenja održivog razvoja područja studije slučaja koje će predložiti učenici/ce.