1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Posmatranje prostora sa različitih gledišta omogućava nam da naučimo kako da ga koristimo u skladu sa principima održivosti. Uzimanje u obzir potrebe drugih bića, koja pored čovjeka naseljavaju određeni prostor, omogućava bolje razumijevanje efekata ljudskih aktivnosti na životnu sredinu u cjelini, ali i na svako individualno biće koje tu sredinu čini. Posmatranje stvari sa stanovišta drugih živih bića i podražavanje njihovog ponašanja omogućava nam da odbacimo interpretaciju koja je usmjerena samo na čovjeka i prepoznamo različite ekološke nivoe u jednoj sredini. To omogućava da koncepti vrijednosti i „nevrijednosti“ postanu stvarni i da ih ponovo odredimo prema brojnosti biljnih i životinjskih vrsta koje žive u istom ekosistemu.  

Ključna pitanja

  • Koje biljne i životinjske vrste karakterišu određenu sredinu?
  • Koji faktori i odnosi povezuju ove vrste sa njihovim staništem?
  • Kako ove vrste žive na datom prostoru i kako ga koriste?

Ciljevi učenja

  • Razviti vještine analiziranja i usmjeravanja pažnje.
  • Razviti vještinu interpretiranja složenosti i raznovrsnosti životnih sredina koje sačinjavaju dati pejzaž.
  • Naučiti kako se posmatra pejzaž sa različitih tačaka, imajući u vidu razičita gledišta (čovjekovo i ostalih živih bića).

Očekivanja od procesa učenja

  • Razviti sposobnost posmatranja.
  • Razviti sposobnost sakupljanja informacija i izvještavanja.
  • Usvojiti pojmove: stanište, ekološke niše, ekosistem.
  • Prepoznavati prisustvo različitih ekosistema.