1. korak: Lokacija

Odabir lokacije i uočavanje vrijednosti

1

Opis: 
Cilj

Uzrast: 6-18 godina

Aktivnosti: 
strelica
1.1 Odabir lokacije
strelica1.2 Prepoznavanje vrijednosti prostora

 Nastavna sredstva
strelicaGuliverova mapa
strelicaGrafički materijal
strelicaBrainstorming

 

 

 

4. korak: Vizije

Kreiranje vizija razvoja odabrane lokacije

4

Opis: Igrom razmijeniti vizije održivog razvoja prostora
Cilj
Uzrast: 6-14 godina

Aktivnosti:
strelica4.1 Domine
strelica4.2 Igre uloga

Radni listovi:
strelicaza nastavnike/ce
strelicaza učenike/ce
Nastavna sredstva

Vođena pitanja se mogu koristiti za stimulisanje debate i razmišljanja, kao i za prevazilaženje uobičajenih zastoja i „primoravanje“ učenika/ca da kritički razmišljaju o odnosu između realnog iskustva i jednog tako složenog i apstraktnog pojma kao što je vrijednost prostora. Cilj je da učenici/ce objasne zašto se vrijednosti koje su dobili kao rezultat brainstorminga mogu prepoznati u nekim elementima prostora i odnosima uočenim tokom posmatranja, kako se te vrijednosti mogu eventualno redefinisati u specifičnije vrijednosti i „nedostatak“ vrijednosti, koji razvojni potencijali mogu pozitivno ili negativno uticati na elemente i odnose u kojima su prepoznate vrijednosti prostora.

Kako bi nagovijestio sadržaj sljedećih faza u procesu učenja, nastavnik/ca treba da odabere vođena pitanja koja će se odnositi na prve rezultate terenskog istraživanja i koja će biti korisna za realizaciju aktivnosti obrade i planiranja. Nastavnici/ce bi trebalo ova pitanja da pišu na tabli ili velikom listu bijelog papira u formi ključnih riječi, pažljivo objašnjavajući njihovo značenje i direktno ih povezujući sa elementima koji su posmatrani tokom faze istraživanja. Zatim bi trebalo da pitaju učenike/ce da odgovore na pitanja koja smatraju najznačajnijim tako što će nekoliko ključnih riječi napisati na stikerima (jedan za svaki odgovor) i zalijepiti pored odgovarajućeg pitanja.

Nadalje, predlažu se samo dvije grupe vođenih pitanja.

Prva grupa se odnosi na ključne riječi i oblasti razmišljanja u vezi sa pitanjima održivog razvoja, kao što su:

Granice (koji faktori mogu ograničiti vrijednost prostora?)

Gustina i kvantitet elemenata prostora u kojima se vrijednost „ispoljava“; spoljašnji uticaji i/ili unutrašnje transformacije i dinamika koja može ograničiti prisustvo i održivost tih vrijednosti.

Interakcije (koji odnosi među elementima prostora doprinose prepoznavanju vrijednosti prostora? Veze između elemenata/vrijednosti prostora i opštih karakteristika područja studije slučaja (da li ti elementi tradicionalno i istorijski pripadaju toj teritoriji ili su njegov dio odnedavno?); načini na koje takvi elementi/vrijednosti utiču (pozitivno ili negativno) na kontekst sa ekološkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog stanovišta.

Upotreba (kako elementi prostora utiču na načine upotrebe prostora i na svijest o njegovoj vrijednosti?)

Veze između morfologije prostora, načina (i vremena) na koji se koristi i ko ga koristi, aktivnosti i funkcija koje se u datom prostoru dešavaju; nivo fleksibilnosti prostora i kapacitet da „ponudi“ različite upotrebe različitim korisnicima; poređenje sa upotrebama nekada i sada.

Percepcija (kako senzorni doživljaji utiču na prepoznavanje vrijednosti prostora?)

Vizuelna relevantnost elemenata/vrijednosti prostora (koja se određuje na osnovu tačke posmatranja: „ptičja perspektiva“, „čovjekova perspektiva“ itd.); ostale senzorne karakteristike elemenata/vrijednosti prostora (mirisi, zvukovi itd).

Druga grupa vođenih pitanja više se odnosi na fazu planiranja i zato bi nastavnici/ce trebalo ova pitanja da postavljaju po završetku aktivnosti obrade:

Prioriteti (koji elementi postora najjače utiču na percepciju i potvrđivanje vrijednosti prostora?)

Uloga (bilo da je pozitivna ili negativna) koju igraju različiti elementi/vrijednosti prostora u vezi sa trenutnim uslovima u prostoru, ekonomskom upotrebom prostora, sviješću o kulturnom identitetu, socijalnim potrebama i navikama stanovništva.

Potencijali (kako promjena elemenata prostora može uticati na unapređivanje vrijednosti prostora?)

Razvijanje i/ili očuvanje potencijala koji karakterišu prepoznate elemente/vrijednosti prostora; potencijala transformacije koja će izgraditi novu ravnotežu i veze na području studije slučaja sa ekološkog, ekonomskog, socijalnog i kulturnog stanovišta.

Upravljanje (ko jeste ili ko nije zainteresovan za brigu o unapređenju vrijednosti prostora?)

Javna ili privatna lica koja upravljaju bi mogla da doprinesu razvoju i/ili očuvanju elemenata/vrijednosti prostora; javna i privatna lica koja bi mogla ometati razvoj i/ili primjenu politike i aktivnosti planiranja (navedite moguće razloge).